Biểu mẫu báo cáo hoạt động của Tổ XN, ứng dụng KHCN phòng chống Covid-19

Biểu mẫu báo cáo hoạt động của Tổ XN, ứng dụng KHCN phòng chống Covid-19

Bieu mau báo cáo hoạt động của Tổ XN, ứng dụng KHCN phòng chống COVID -19

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

1. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực y tế công cộng- dinh dưỡng: Thông báo tuyển chọn (Y tế công cộng và Dinh dưỡng) QD_2021_DM_YTCC_Dinh dưỡng ...

Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên mở mã ngành Bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp I

Ngày 15/10/2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tổ chức buổi thẩm định năng lực đào tạo Bác sĩ nội trú chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và Chuyên khoa I Răng Hàm Mặt,  Điều Dưỡng, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng do ...

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

1. Thông báo phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực y tế công cộng- dinh dưỡng: Thông báo tuyển chọn (Y tế công cộng và Dinh dưỡng) QD_2021_DM_YTCC_Dinh dưỡng ...